Image

Malay Language Teachers

 Mdm Hairani Bte Sani  P3, P5 FML, P6
 Mdm Suriyah Bte Sapari  P2, P5
Mdm Ibrizi Bte Ishak  P4, P6
 Mr Zainuddin Bin Mohamad  P2, P4, P6 HML
 Mr Mohamed Udori Bin Rodi  P1, P3
 Ms Sharifah Hafsah Bte Md Hanifa  P2, P5, P5HML
 Mr Muhammad Azri Bahajjajj Bin Shaik  P1, P5
 Mdm Siti Nuratika Bte Abdullah  P1, P6
 Mr Harshad Bin Ismail  P3, P4, P6FML

 

Back