Image

Malay Language Teachers

 Mdm Hairani Bte Sani  P2/P5
 Mdm Suriyah Bte Sapari  P1/P6
 Ms Noor Sahida Bte Johari  P1/P3/P5
 Mdm Ibrizi Bte Ishak  P3/P5
 Mr Zainuddin Bin Mohamad  P4/P5/P6
 Mr Mohamed Udori Bin Rodi  P1/P3/P5
 Ms Sharifah Hafsah Bte Md Hanifa  P1/P6
 Mr Muhammad Azri Bahajjajj Bin Shaik  P2/P4/P6
 Mdm Siti Nuratika Bte Abdullah  P2/P5
 Mr Harshad Bin Ismail  P3/P4/P5

Back